طراحی آرم و لوگوساخت سوله وسالن و اتاق ایزوله با …خرید گوسفند زنده عید قرباننمایندگی فعال بیمه البرز کد 6152

ساخت 22 مدرسه، 4 خانه بهداشت و تکمیل و تجهیز 15 مسجد درمنطقه محروم شعیبیه خوزستان