دربی تهران هم بدون تماشاگر شد؟

دربی تهران هم بدون تماشاگر شد؟