دستگاه چاپ بنرتعمیر چیلر تراکمی , تعمیر کمپرسور …انجام خدمات مالی و مالیاتی و مشاره …فروش قطعات استوک کامپیوتر / قطعات …

برداشت خاص پناهیان از یک نظرسنجی / واکنشی به اظهارات برجامی آشنا / باهنر: حتما مصلحتی در کاندیدا نشدن سیدحسن خمینی بوده است