تمجید کره شمالی از «بازی مرکب» با کنایه به کره جنوبی!