خوش بو کنندهای هواچاپ کارت پی وی سیفروش اسانس خوراکی و صنعتی توسط …دستگاه تولید فیلتر هوا

توضیحاتِ تازهِ حیاتی از دلیل اخراجش از تلویزیون / کنایه زیباکلام به توقیف روزنامه جهان صنعت / توصیه هاشمی به سید حسن نصرالله در ۲۷ سال پیش