فروش تجهیزات پردازش تصویر و بینایی …امور ثبتیصندلی برقی لکسوس لندکروز پرادو …فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …

همرزمانش به او لقب شهید فاطمی دادند