افزایش فاصله «گیلان» در واکسیناسیون کرونا با دیگر استان‌ها و وخامت اوضاع در «قم»

افزایش فاصله «گیلان» در واکسیناسیون کرونا با دیگر استان‌ها و وخامت اوضاع در «قم»