چگونه می‌توانیم به فضایی‌ها آدرس زمین را بدهیم؟

چگونه می‌توانیم به فضایی‌ها آدرس زمین را بدهیم؟