ماجرای جلسه نیمه شب آزادی درباره تبلیغات محیطی چیست؟