اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کدام اول اتفاق افتاد؛ رسیدن به ماه یا اختراع چمدانِ چرخدار؟