هنگام بروز اختلاف در زندگی مشترک، شما عذر خواهی می‌کنید یا همسرتان؟