کنافصندلی آمفی تئاتر رض کو مدل آر 1801تولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …مبلمان آمفی تئاتر،رض کو

ماجرای حذف یک ایستگاه مهم از خط ۳ متروی تهران چه بود؟