مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …تعمیر تلویزیون ال جیاخذ گواهی بازرسی COI وارداتتعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …

نابودی اسرائیل قطعی و نبرد اصلی با آمریکاست/ فلسطین از «بحر تا نهر»  متعلق به مردم فلسطین است