دفاع قاطع کارشناس ترک از ایران در مقابل علی‌اف + فیلم