راهکار خروج صنایع از بحران قطعی برق و گاز چیست؟

راهکار خروج صنایع از بحران قطعی برق و گاز چیست؟