بیمار پروانه ای روی میز عدالت!

بیمار پروانه ای روی میز عدالت!