چرا قلقلی حرف نمی زد؟ / بخشی از مصاحبه عموقناد و شهرام لاسمی