حمله پلیس سودان به تظاهرکنندگان در خارطوم

حمله پلیس سودان به تظاهرکنندگان در خارطوم