جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024


غرامت 200هزاریورویی به خانواده شوماخر بابت مصاحبه جعلی - تسنیم
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ / خبرگزاری تسنیم / ...

غرامت 200هزاریورویی به خانواده شوماخر بابت مصاحبه جعلی - تسنیم

خانواده شوماخر 200هزار یورو غرامت برای مصاحبه جعلی دریافت کردند.