فهرست تحریم‌های ناسازگار با برجام تحویل داده شدند

فهرست تحریم‌های ناسازگار با برجام تحویل داده شدند