فلج شدن قاضی برای نجات متهم!

فلج شدن قاضی برای نجات متهم!