آزمایش موفقیت آمیز موشک مافوق صوت توسط روسیه

آزمایش موفقیت آمیز موشک مافوق صوت توسط روسیه