افزایش ۲۰۰ درصدی دفاتر خدمات سلامت در دستور کار وزارت بهداشت

افزایش ۲۰۰ درصدی دفاتر خدمات سلامت در دستور کار وزارت بهداشت