از توسعه روابط با امارات استقبال می کنیم

از توسعه روابط با امارات استقبال می کنیم