رفع موانع انتقال ارز برای توسعه صادرات ضروری است

رفع موانع انتقال ارز برای توسعه صادرات ضروری است