معاملات بورس استانبول با سیر صعودی آغاز شد

معاملات بورس استانبول با سیر صعودی آغاز شد