ایجاد حدود ۱۴هزار شغل تا پایان امسال در دستور کار قرار دارد

ایجاد حدود ۱۴هزار شغل تا پایان امسال در دستور کار قرار دارد