خشک‌سالی پوست انار خراسان را کند| افت ۳۵ درصدی تولید

خشک‌سالی پوست انار خراسان را کند| افت ۳۵ درصدی تولید