تدوین ۱۹ پروژه برای اصلاح نظام توزیع کالا در کشور| فروشگاه‌های زنجیره‌ای در توزیع خرما کمک کنند

تدوین ۱۹ پروژه برای اصلاح نظام توزیع کالا در کشور| فروشگاه‌های زنجیره‌ای در توزیع خرما کمک کنند