روابط اقتصادی «بسیار ضعیف» تهران_دمشق| امکان سرمایه گذاریهای کلان در سوریه

روابط اقتصادی «بسیار ضعیف» تهران_دمشق| امکان سرمایه گذاریهای کلان در سوریه