تخصیص ۲۲۰ میلیارد تومان برای نوسازی و اصلاح نخیلات کشور

تخصیص ۲۲۰ میلیارد تومان برای نوسازی و اصلاح نخیلات کشور