جریمه ۳۴۴ میلیون یورویی ۵ بانک بزرگ اروپا به جرم فعالیت ارزی غیر مجاز

جریمه ۳۴۴ میلیون یورویی ۵ بانک بزرگ اروپا به جرم فعالیت ارزی غیر مجاز