زلزله زرین رود در خدابنده خسارتی نداشت

زلزله زرین رود در خدابنده خسارتی نداشت