معترضان به سقوط ارزش پول ترکیه، در خیابان‌های استانبول تظاهرات کردند

معترضان به سقوط ارزش پول ترکیه، در خیابان‌های استانبول تظاهرات کردند