جلوگیری از فعالیت دفاتر صنایع و شرکت‌های کلان اقتصادی خوزستان در پایتخت

جلوگیری از فعالیت دفاتر صنایع و شرکت‌های کلان اقتصادی خوزستان در پایتخت