کشت دوهزار هکتار دانه روغنی گلرنگ در مزارع استان همدان

کشت دوهزار هکتار دانه روغنی گلرنگ در مزارع استان همدان