فقدان اتحاد سیاسی اعضا مهمترین دلیل عدم موفقیت «اکو»| اما و اگرهای بسیار در مسیر آینده

فقدان اتحاد سیاسی اعضا مهمترین دلیل عدم موفقیت «اکو»| اما و اگرهای بسیار در مسیر آینده