سرنوشت میز پنجم داخلی سازی چه شد؟

سرنوشت میز پنجم داخلی سازی چه شد؟