اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بنگاه‌داری بانک‌ها بررسی و با هرگونه سوءجریان برخورد شود