۳۵۰ قالی باف زنجانی به صندوق بیمه عشایر و روستایی معرفی شدند

۳۵۰ قالی باف زنجانی به صندوق بیمه عشایر و روستایی معرفی شدند