چرا استانداردهای صادرات و واردات کامیون یکسان نیست؟

چرا استانداردهای صادرات و واردات کامیون یکسان نیست؟