برنامه ریزی برای ایجاد ۲۰ هزار شغل جدید طی سال آینده در استان همدان

برنامه ریزی برای ایجاد ۲۰ هزار شغل جدید طی سال آینده در استان همدان