آمادگی بغداد برای پرداخت بدهی‌ها به ایران

آمادگی بغداد برای پرداخت بدهی‌ها به ایران