مازوت سوزی در نیروگاه سهند بناب

مازوت سوزی در نیروگاه سهند بناب