عرضه نفت اوپک در ماه نوامبر افزایش یافت

عرضه نفت اوپک در ماه نوامبر افزایش یافت