جملات کلیدی استاندار یزد در نخستین هم‌اندیشی با خبرنگاران

جملات کلیدی استاندار یزد در نخستین هم‌اندیشی با خبرنگاران