پرداخت ۸۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کمک ودیعه مسکن| کارگروه تامین زمین طی ۵ سال آتی تشکیل شد

پرداخت ۸۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کمک ودیعه مسکن| کارگروه تامین زمین طی ۵ سال آتی تشکیل شد