میزان بارندگی در کشور تا نیمه آذر ماه به ۳۳ میلی‌متر رسید

میزان بارندگی در کشور تا نیمه آذر ماه به ۳۳ میلی‌متر رسید