تجارت درون سازمانی اعضای اکو ضعیف است | ایران می تواند از طریق سازمان های منطقه ای امتیاز کسب کند

تجارت درون سازمانی اعضای اکو ضعیف است | ایران می تواند از طریق سازمان های منطقه ای امتیاز کسب کند