اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چگونه زیان بیشتر بقا مدیریت خودروها را زیاد می کند؟|  زیان ایران خودرو ۸۸۹۰ میلیارد تومان در ۹ماه!